1- سهولت، دقت و سرعت در کار پخت وحذف دخالت دست در خمیر وعامل بهداشتی بودن کار وفرم دهی خمیر

2- تنظیم چونه به اندازه های مختلف از 100گرم تا 300گرمو پهن چونه به اندازه مشخص

3- کم کردن تعداد کارگر در مراحل پخت و کار کردن در دوره های مختلف به علت وجود دستگاه اینورتر

4- افزایش کیفیت وماندگاری نان و تولید زیاد نان در مراحل کاری