دستگاهی است با حرارت غیر مستقیم برای پخت انواع کیک وشیرینی بکار می رود.